Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 257)(indskriftid: 257)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Lindholmen-amulet

Alternativ titel: Lindholm-amulet

Fundomstændigheder:
Genstanden er angiveligt fundet i et stykke brændselstørv opgravet i en dyb mose tilhørende Lindholmen Herregård.

Opbevaringssted: Lunds Universitets Historiska Museum.

Genstandstype: Amulet.

Genstandstypekommentar: Materialet er dyrehorn eller tak. Genstanden er tresidig med bred, vinkelformet hovedende og en skarp ryg, der ender i en smal, tilspidset haleende.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Inventarnr.: 5084

Datering: 375/400-560/70

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Genstanden er såvel genstandstypologisk som rune- og sprogtypologisk sammenlignelig med fund fra Kragehul Mose og Sorte Muld. Runetypologisk må genstanden dateres til ældre germansk jernalder.

Fundsted: Skåne län (Amt), Oxie (Herred), Svedala (Sogn). Nr.: SV1513

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1840

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Andet.

Underordnet materiale: Tak.

Dimensioner: 16 cm

Bredde: 1,8 cm

Oprindelige mål: Breddeangivelsen angiver bredeste sted.

Tilstand: Genstanden er relativt velbevaret, men brækket midt over. Den skal, i følge ældre kilde, være blevet brudt over, da det tørvestykke, som genstanden befandt sig i, blev delt i to.


Litteraturhenvisning(er):


Stoklund, Marie 2001a (2001): Lindholmen. Archäologisch-Runologisches. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 18 p. 463-464. Walter de Gruyter, Berlin

Peterson, Lena 2004 (2004): Lexikon över urnordiska personnamn p. 15/18. Institut för språk och folkminnen, Uppsala http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.5e02b54a144bbda8e9b1c11/1398151044347/urnordiska-person

Moltke, Erik 1985 (1985): Runes and their Origin. Denmark and Elsewhere p. 106f.. Nationalmuseets Forlag, Copenhagen


Stikord:


Amulet
Utydesformel
Alu
Eril

Indskrift(er):

DK nr.: Sk 69

Dansk oversættelse:
Jeg, erilen, kaldes den WilagaR ("den listige"/SawilagaR ... 'alu' (øl?)

English translation:
I the erill am called WilagaR ("the wily")/SaiwilaugaR ... 'alu' (ale?)

Transskription:
Side A Ek erilaR sa WilagaR/Sa[i]wila[u]gaR ha[i]te'ka. Side B ... alu.

Translitteration:
Side A ek erilaR sa wilagaR hateka : Side B aaaaaaaaRRRnnn-bmuttt : alu :

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Genstandens brede hovedende har stregornametik.

Oversættelses- og sagkommentar:
Det vides ikke med sikkerhed, hvad en *eril er, men ordet sigter sikkert til jeg-personens titel eller tilnavn. Utydelsformelen og formelordet *alu ('øl'?) på B-siden må snarest tolkes som magiske udtryk.

Læsningskommentar:
På grund af bruddet er der en usikkerhed i læsningen af siden B (tegn 15).

Tolkningskommentar:
Tolkningen af side A er omdiskuteret. Indskriften er en parallel til øvrige "ek erilaR haiteka"-indskrifter, som fx indskriften på Kragehul-spydskaft (Fyn 7). Side B består muligvis af en *utydesformel og det velkendte *alu (måske substantivet 'øl'). SawilagaR skal måske tolkes som et navn Saiwi(wi)laugaR med førsteleddet ’sø’ (on. sjár) og efterleddet enten svarende til on. -laugr i personnavne ’som afgiver ed’ (jf. got. liugan) eller et adjektiv *wīlagaR ’listig’ (jf. oldengelsk wīl ’list’) med haplologi af den enslydende stavelse -wi-. En anden og mere plausibel mulighed er at læse sa wīlagaR som en nominalfrase ’den listige’.

Særlige tegn: Runernes stave består af to eller tre parallelle streger. k-runen er karakteristisk ved at bestå af en kort lodret stav med en åben nedadrettet vinkel (omtrent som et omvendt latinsk Y). Samme runetype ses fx på Kragehul-spydskaft (Fyn 7) og Sorte Muld-amulet (Bh 46).

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Runehøjde: 0,5-1 cm

Skilletegnstype(r): To punkter, Tre punkter.

Skriftordning: Venstrevendt. Side A fra hovedet mod halen, side B fra halen mod hovedet.

Indskriftplacering:
To linjer; en på hver af ryggens to sider med runetoppene mod hinanden.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 261

KJ nr.: 29