Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 7)(indskriftid: 7)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Torsbjerg-dupsko

Alternativ titel: Thorsberg-Ortband

Fundomstændigheder:
Fundet under Engelhardts udgravninger i Torsbjerg Mose 1858-1861.

Opbevaringssted: Archäologisches Landesmuseum, jf. ejerinstitution.

Genstandstype: Dupsko.

Genstandstypekommentar: Dupskoen er af typen Novaesium, en romersk type.

Anvendelse: Dupsko til sværdskede.

Ejerinstitution: Archäologisches Landesmuseum in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen
Schloss Gottorf
D-24837 Schleswig
Tyskland

Inventarnr.: 5767

Datering: 210/20-250/60

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering.

Fundsted: Sl.Holst (Amt), Sydslesvig (Herred), (Sogn). Nr.: 255100

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1860

Arkæologisk periode: Yngre romersk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Bronze.

Dimensioner: 4,6 cm

Bredde: 5,1 cm

Tykkelse: 1-2,5 mm

Oprindelige mål: Tykkelsen: ca.-mål.

Tilstand: God.


Litteraturhenvisning(er):


Stoklund, Marie 1995 Ulla Lund Hansen et alii: (1995): Die Runen der römischen Kaiserzeit Himlingøje - Seeland - Europa Nordiske Fortidsminder Serie B 13 p. 327-29/ 317-346. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, København

Düwel, Klaus 2006 (2006): Thorsberg Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. 2te Auflage 30 p. 485f./485-487. Walter de Gruyter, Berlin

Peterson, Lena 2004 (2004): Lexikon över urnordiska personnamn p. 19. Institut för språk och folkminnen, Uppsala http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.5e02b54a144bbda8e9b1c11/1398151044347/urnordiska-person


Stikord:


þewaR
Begrebsrune

Indskrift(er):

DK nr.: Sl 11

Dansk oversættelse:
WulþuþewaR ... MariR.

English translation:
WulþuþewaR (Ullþér) ... MariR.

Transskription:
WolþuþewaR ni {waje} MariR/O WolþuþewaR ni WajemariR

Translitteration:
Side A owlþuþewaR/o wlþuþewaR Side B ni waje= =mariR/ ni waje=mariR

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Tolkningen af indskriften er meget usikker. Det er nok muligt at tolke et personnavn WolþuþewaR ’herlighed-tjener’, jf. gotisk wulþus ’herlighed’ og þius ’tjener’ (i on. navne -þér). Wulþus svarer dog også lydret til gudenavnet Ullr på on., så måske skal man tolke ’Ull-tjener’. På B-siden er ni waje-mariR enten et tilnavn ’den ikke slet berømte’, eller måske en sætning ’MariR (den berømte, (sværdets navn?) vil ikke skåne’, jf. vn. mærr ’berømt’. Tidligere antog man en *begrebsune ō[þala] ’ejendom’, men runeomkastning er mere sandsynlig.

Læsningskommentar:
owlþuþewaR har efter slidspor at dømme stået på den side af dupskoen, der vendte ind mod bæreren.

Tolkningskommentar:
Tolkning omstridt, adskillige tolkningsforslag findes. Se Düwel 2006 for oversigt og henvisninger.

Særlige tegn: Binderune e=m.

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Runehøjde: 0,6 - 1 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Højrevendt.

Indskriftplacering:
På begge sider af dupskoen.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 7

KJ nr.: 20