Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 179)(indskriftid: 179)

Thumbnails af billeder:

               

Stamdata:

Titel: Ulbølle-røgelseskar

Fundomstændigheder:
Omtales første gang af Resen i Atlas Danicus IV (se Isager 1984:303). Karret var i privat eje frem til 1826, hvor det kom til Nationalmuseet fra privat samling (jf. DR 183).

Opbevaringssted: Nationalmuseet, udstillingen.

Genstandstype: Røgelseskar.

Genstandstypekommentar: Karrets låg er kuppelformet og ender i en lille lanterne med en øsken. Karret har tre sæt øskener. Omkring den ene mangler et parti. Karret har bevaret oprindelig konisk fod. Ophænget med jernstænger er bevaret.

Anvendelse: Efter reformationen har man anvendt røgelseskar som ildkar, hvor man opbevarede gløder til tænding af alterlys (Grinder-Hansen 2002:34).

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: MDLXXIII

Datering: 1200-1250

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Typologisk datering.

Fundsted: Svendborg (Amt), Sallinge (Herred), Ulbølle (Sogn). Nr.: 090422

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
før 1700

Arkæologisk periode: Ældre middelalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Bronze.

Dimensioner: 21 cm

Oprindelige mål: Højde inklusiv fod og ring 39,5 cm. Diameter: 11,5 cm.

Tilstand: En større reparation af karret har ødelagt dele af runeindskriften.


Litteraturhenvisning(er):


Westermann-Angerhausen, Hiltrud 2003 (2003 (1992)): Medieval Censers in Scandinavia Problems of Origin and Distribution Hafnia. Copenhagen papers in the History of Art 12 p. 79-95. København

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn 40

Dansk oversættelse:
Mester [Jakob(?)] Rød(?) gjorde mig. Han giver mig den ... kære hustru Meretes sjæl. Gud velsigne den som gjorde mig. Hil dig Maria, fuld af nåde, Herren være med dig: Du velsignede blandt kvinder ...

English translation:
Master [Jakob(?)] Red(?) made me. He gives me to... dear wife Mereta's soul. God bless him who made me. Hail Mary, full of grace; the Lord is with Thee: blessed art Thou among women ...

Transskription:
Mæst[ær] [Iakop Rø]þ gørþæ mik. Han gifær mik þæn ... kær husfrø Mærætæ siol. Guþ signe þæn mik gørþæ. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus ...

Translitteration:
: mæst... ...þ : gørþæ : mik : ha=n : gifær : mik : þæn | : hæ=l : rik : k-------tkr : kær : hus:rkø : mærut=æ : siul : guþ : sihnn : | þæn : mik : kørþæ : aue maria= =grasia : plena : domi=n : t=i=kum : | bentik:ta t=u : in : m=leri:ibus : ebmyæflnhi

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Karrets låg er opdelt i tre felter delt af lodrette striber og langs med disse er der rundbuede røghuller. Rosetter af pæreformede røghuller og enkelte pæreformede røghuller udfylder felterne. Der er også pæreformede røghuller på lanternen. Langs karrets rand ses et bånd af trekantede røghuller. Desuden stregmønstre. Skålen bærer en runeindskrift over fire linjer opdelt af rammestreger. Nederst mod foden ses et bånd af perspektivisk zigzagmønster.

Oversættelses- og sagkommentar:
Mesterformel. Kristen formel. En helhedtolkning er næppe mulig.

Læsningskommentar:
k-runen i "mik" i den første linje er rettet fra en þ-rune. I sidste linje er runen b i "m=leri:ibus" rettet fra en r-rune. Lakunerne viser få spor af runer, men det er umuligt, at afgøre hvilke runer, det drejer sig om. Et ældre forsøg på at rekonstruere de ødelagte runer gør læsningen tilnærmelsesvis umulig. Wimmer var overbevist om, at den første lakune kunne udfyldes mæst[ær] [iakob] [røþ], men runesporene understøtter ikke dette entydigt. Det kontekstuelle aspekt peger dog klart på denne løsning med DR 175 som nærmeste parallel. Begyndelsen af linje to er sikkert læst.

Tolkningskommentar:
Indskriften indledes sandsynligvis med Jakob Røds mesterformel. Begyndelsen af linje to hæ=l : rik er ikke tolket i Danmarks Runeindskrifter. Wimmer foreslog med forbehold, at der er tale om et navn på en modtager af karret dvs. en person eller en kirke (den hellige rige Kristkirke), men linje to er ikke nødvendigvis en fortsættelse af første linjes "han gifær mik þæn". Linje to indledes med et kors, hvilket kan tænkes at markere en ny sætnings begyndelse. En helhedstolkning er problematisk. DR skriver, at den indholdmæssige tolkning står klar: Mester Jakob har givet karret til en kirke for sin hustrus sjælefrelse. Men der findes ikke andre runeindskrifter, som er paralleleksempler på, at en mester også optræder som donator. Sprogligt er helhedstolkningen problematisk idet formen "þæn" formelt set er akk. sg. og ikke dativ sg. DR må opfatte "þæn" som en dativ for at kunne oversætte med "til NN". Aflutningen ebmyæflnhi synes ikke at være meningsgivende.

Særlige tegn: Sjælden binderune m=l i "m=leri:ibus". Den gamle yR-rune er translittereret y i ebmyæflnhi

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk, Latin.

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt, Et kors, To punkter.

Skriftordning: Linjeordning. Læseretning: venstre - højre, oppe fra og nedefter. Rammelinjerne er respekteret.

Indskriftplacering:
Røgelseskarrets underdel (skålen)

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 183