Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 369)(indskriftid: 369)

Thumbnails af billeder:

       

Stamdata:

Titel: Åker-font

Alternativ titel: Åkirkeby-font

Fundomstændigheder:
Døbefonten og runeindskriften nævnes første gang i et manuskript fra 1671, skrevet af en lokal sognedegn. Her nævnes dog en tidligere - nu forsvundet - tegning af fonten afsendt til kong Frederik III i 1649. Siden blev indskriften omtolket til udslidte munkebogstaver, og først i 1820 blev runerne igen erkendt som runer.

Opbevaringssted: Åkirke (060205:166).

Genstandstype: Døbefont.

Genstandstypekommentar: Fonten er et stykke gotlandsk import. Det ses af fontens materiale (gotlandsk sandsten) og sproget, som dog først i 1879 blev påvist at være gutnisk.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Sb-nr.: 166

Datering: 1190-1225

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Man kender til flere værker, som menes at høre til mester Sighrefs produktion. Hans virke anslås til at være perioden ca. 1190-1225. Åker-fonten formodes at være fra ca. 1200 (Snædal 2002:110-11 m. henv. til Svanberg 1995).

Fundsted: Bornholms (Amt), Bornh.Sønder (Herred), Åker (Sogn). Nr.: 060205

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1671/1820

Arkæologisk periode: Højmiddelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Sandsten.

Dimensioner: 86 cm

Oprindelige mål: Ydre diameter 81 cm og indre 65,5 cm.


Stikord:


Mestersignatur

Indskrift(er):

DK nr.: Bh 30

Dansk oversættelse:
Dette er sankt Gabriel, som sagde til sankta Maria, at hun skulle føde et barn. Dette er Elisabeth og Maria, der hilser på hinanden. Her hviler Maria netop som hun fødte barnet, himlens og jordens skaber, som forløste os. Dette er de tre konger, som først ofrede til vor Herre. Her tog han, vor Herre, mod kongernes offer. Her red de bort, de tre konger, efter at de har ofret til vor Herre. Da er dette berettet(?). Jøderne tog vor Herre og bandt(?) ham ved træet og bevogtede ham. Dernæst førte de ham bundet bort derfra. Og her naglede jøderne Jesus til korset. Se dette frem for jer! Mester Sigraf (gjorde fonten).

English translation:
This is Saint Gabrel and he said to Saint Mary that she would bear a child. These are Elisabeth and Mary and they greet each other. Here Mary rests, as she bore the child, Creator of Heaven and Earth, who redeemed us. These are the Three Kings, who first made offerings to Our Lord. Here He accepted the Kings' offerings, Our Lord. Here the Three Kings rode away, after they had made offerings to Our Lord. Then this was told about(?). The Jews took Our Lord and bound(?) him to a tree and placed him under guard. Then they led him bound away from there, and here the Jews nailed Jesus to the cross. Witness that which is right before you. Master Sigreifr (made this baptismal font].

Transskription:
Þitta iR santi Gabrēl ok segði santa Marīa, at hān skuldi barn fyða. Þitta iR Elīsabēð ok Marīa ok hailsas. Hiar hvīlis Marīa, sum hān barn fȳdi, skapera himins ok iorðaR, sum oss leysti. Þitta iRu þaiR þrīR kunungaR, sum fyrsti(R) giarðu offr vārum drōtni. Hiar tōk hann viðr kununga offri, vār drōttinn. Hiar riðu þaiR burt þrīR kunungaR, sīðan þaiR offrat [haf]a ōrum drōtni. [þā iR} þet hiar fram s[ag]u(?). IōðaR tōku vārn drōttin ok [bu]nd[u](?) [ha]nn við[r] [t]rē ok gēttu. Sīðan laddu þaiR hann burt þiaðan bundinn, ok negldu hiar iōðaR Iēsus ā kruss. Sī fram ā þitta. SigraifR mē[st]e[r]i.

Translitteration:
þita : iR : saNti gabrel : ok : sehþi : saNta mari(a) : at han sku|Ldi : barn : (f)yþa : þita : iR : elizabeþ : ok : maria : ok : hailsas | : hiar : huilis : maria sum | : han : barn : fydi : skapera : himiz : ok : iorþaR : sum os : le|ysti | þita : iRu : þaiR : þriR : kunuGaR : (s)um : (f)y(r)sti : giarþu : ofr : u|arum : drotNi : hiar : tok : (h)aN (uiþ)r : (kunuG)a : o(f)ri : uar drotiN | hiar : riþu : þaiR : burt : þriR : kunuGaR : | siþan þaiR : ofra(t) : ---a : (o)rum : drotNi | þaiR : þet : hi(a)- : fram : s--(u) : (io)þaR : toku | uarn : drotin : ok --Nd- : --N : uiþ- -re : ok : (g)etu | siþan : ladu : (þa)iR : haN : burt : þiaþa(n) : buNdiN | ok : (n)ehldu : hiar : ioþaR : iesus : a krus : si : fram : a þita | sihraf(R) : (m)e--e-(i) :

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
På fontens øvre del (kummen) er der elleve billedfelter i relief med motiver fra Kristi liv. Fonten er i det hele taget rigt udsmykket.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften er en beretning om Jesu liv, der afsluttes med en *mestersignatur. "Si fram a þitta" må snarest være at forstå som en opfordring til beskueren (jf. Snædal 2002: 110 m. henvisning til Wimmer 1887). Indskriften er skrevet på gutnisk med gotlandske runer og falder dermed uden for det egentligt danske materiale.

Læsningskommentar:
Der foreligger sandsynligvis en kvalitetsbetinget, lydlig skelnen mellem henholdsvis n og N og l og L (se Snædal 2002:112-15). Gennemstreget a-rune for a er translittereret a fremfor æ. Gennemstreget o-rune for o er translittereret o fremfor ø. Kortstavet s er translittereret z. De angivne linjeskift "|" gælder billedskift/søjleskift.

Tolkningskommentar:
"þaiR : þet : hi(a)- : fram :" kan læses "þa iR : þet : hi(a)- : fram :". Om forskellige muligheder for læsning og oversættelse se Snædal 2002:108-110, hvis transskriptionen i tilrettet form er fulgt her.

Særlige tegn: Særlige gotlandske runer er: stungent k (G) for nasal + g, stungent n (N) samt stungent l (L). o-runen er gennemstreget med bistave, der skråner opefter mod højre.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Andet.

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt, To punkter.

Skriftordning: Indskriften starter i billedfeltet med afbildning af Sankt Gabriel og løber højre om fonten. Overordnet beskriver hvert billedfelts indskriftdel handlingen på nærværende billede, men indskriften er sammenhængende og ord fra et billedfelt kan fortsættes i det næste.

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret i buerne over de elleve billedfelter og to steder på de søjler, der deler mellem felterne.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 373

DRM-nr.: I, 1 Kap. 10